Stiftelse af IVS selskaber

Vi har tidligere hjulpet mange iværksættere med stiftelsen af deres nye IVS selskab, men vi har skiftet fokus, og koncentrerer os nu fuldt om vores IT-aktivivter, primært det at kunne lave din egen hjemmeside på e-hjemmeside.dk. Vi kan derfor desværre ikke længere hjælpe dig, hvis du har behov for at stifte et IVS selskab.


Nedenfor har vi dog bevaret vores store FAQ omkring stiftelse af IVS selskaber, så hvis du har mod på selv at stifte dit IVS selskab, kan du her finde nogle generelle oplysninger.


FAQ for stiftelse af IVS

Hvad kendetegner et IVS?

Et IVS er en særlig type anpartsselskab med særregler omkring iværksætterselskabets kapitalforhold. Det særlige er, at et IVS kan stiftes med blot 1 kr. i selskabskapital, mens der kræves 50.000 kr. i selskabskapital for et anpartsselskab.

Der påhviler til gengæld et IVS en pligt til at henlægge mindst 25% af iværksætterselskabets overskud til en bunden reserve, og iværksætterselskabet kan først udlodde udbytte, når den bundne reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr. Denne begrænsning for udlodning af udbytte skal man være opmærksom på, hvis man ønsker at indskyde et holdingselskab.

Ledelsen i et IVS er ansvarlig for, at iværksætterselskabet altid har et forsvarligt kapitalberedskab ud fra iværksætterselskabets aktiviteter og økonomiske situation. Det er dermed ledelsens ansvar at sikre, at iværksætterselskabet har tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser efterhånden, som de forfalder. Hvis et iværksætterselskab stiftes med blot 1 kr. i selskabskapital, er det vigtigt for ledelsen at tage stilling til selskabets kapitalberedskab.

Hvem kan stifte et iværksætterselskab?

Et ApS, A/S, IVS eller myndig person, altså over 18 år, kan være stiftere af et nyt IVS.

Det betyder, at det f.eks. ikke er muligt for en enkeltmandsvirksomhed at være stifter af et IVS. I den situation vil det i stedet være ejeren personligt, som skal stifte iværksætterselskabet.

I stedet for at eje dit IVS personligt, kan det i mange tilfælde være en stor fordel at indskyde et holdingselskab.

Hvad kan jeg kalde mit IVS selskab?

Dit selskabsnavn vil altid ende med IVS, men derudover kan du stort set selv bestemme navnet. Det fremgår dog af selskabsloven, at et selskabsnavn tydeligt skal adskille sig fra navnet på andre virksomheder og ikke være egnet til at vildlede set i forhold til selskabets formål. Når du har valgt dit selskabsnavn, kan du tjekke det på www.cvr.dk.

Det er endvidere gratis at registrere op til 5 binavne. Hvis du vælger at registrere binavne, skal du være opmærksom på, at et binavn altid skal skrives med dit selskabsnavn bagefter, f.eks. Binavn IVS (Selskabsnavn IVS), hvilket kan begrænse brugen af et binavn.

Hvilken dato kan jeg vælge som stiftelsesdato?

Du har 2 uger til officielt at få registreret dit nye IVS. Hvis du f.eks. den 1. juni beslutter dig for at stifte dit nye selskab som et IVS, skal iværksætterselskabet derfor senest være registreret den 15. juni. Iværksætterselskabet vil dog altid uanset registreringsdagen få stiftelsesdatoen 1. juni, og dermed vil aktiviteter være omfattet af iværksætterselskabet fra 1. juni.

Hvis iværksætterselskabet af en eller anden grund nægtes registrering, skal du være opmærksom på, at dispositioner fra stiftelsesdatoen frem til nægtelse er underlagt en personlig hæftelse for den eller de personer, som har foretaget dispositionen.

Specielt for stiftelse af holding- og driftsselskab: Et iværksætterselskab erhverver først retsevne, når det er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Retsevnen er nødvendigt for at kunne være stifter af et nyt selskab. Dette får den betydning, at driftsselskabets stiftelsesdato tidligst kan anføres til den dag, hvor holdingselskabet registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvad kan bruges som selskabskapital i et IVS?

Selskabskapitalen i et IVS skal som minimum være 1 kr., og kan kun være kontanter.

Hvis iværksætterselskabet skal afholde stiftelsesomkostningerne, skal du sikre dig, at selskabskapitalen er større end stiftelsesomkostningerne. Faktisk skal selskabskapitalen være mere end dobbelt så høj som stiftelsesomkostningerne, da selskabet ellers straks ved stiftelsen har tabt mere end halvdelen af dens selskabskapital, jf. selskabslovens §119 Rent skattemæssigt skal du være opmærksom på, at iværksætterselskabet ikke får fradrag for stiftelsesomkostningerne. Hvis du bliver momsregistreret, vil momsen dog indgå som købsmoms i momsregnskabet.

Jeg ønsker at indskyde mere end 1 kr. - hvad gør jeg?

I de fleste tilfælde stiftes et nyt IVS med minimumskapitalen på 1 kr., hvilket har den fordel, at stifter begrænser sit tab i tilfælde af en senere konkurs. Det vil dog i stort set alle tilfælde være nødvendigt at tilføre iværksætterselskabet yderligere kapital, f.eks. yderligere 4.999 kr. til stiftelsesomkostninger og "startomkostninger", hvilket som udgangspunkt kan ske på 2 måder.

Du kan vælge at indskyde alle 5.000 kr. til kurs 100, hvilket får den betydning, at alle 5.000 kr. bindes i iværksætterselskabet som ansvarlig anpartskapital. Alternativt kan du vælge at indskyde de yderligere 4.999 kr. som en overkurs, altså stiftelse af iværksætterselskabet med en ansvarlig anpartskapital på 1 kr. til kurs 500.000. Dette har den fordel, at du på et senere tidspunkt kan trække overkursen på 4.999 kr. ud af iværksætterselskabet.

Der er også den mulighed, at du låner iværksætterselskabet penge. Kontakt evt. din revisor for at høre, hvad der er bedst i din situation.

Hvem kan lede og tegne iværksætterselskabet?

Som udgangspunkt indsættes der ikke en bestyrelse, men kun en direktion, som leder iværksætterselskabet. Alle stiftere tilmeldes direktionen som direktører. Dette udgangspunkt kan naturligvis nemt ændres, så der f.eks. bliver indsat en bestyrelse eller kun nogle stiftere tilmeldes som direktører.

Det skal også besluttes, hvem som kan tegne iværksætterselskabet udadtil. Hvis selskabet stiftes med kun 1 stifter, vil tegningsreglen blive, at iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. Denne tegningsregel kan også vælges ved flere stiftere, og har den fordel, at alle stiftere uafhængig af hinanden kan tegne og dermed forpligte iværksætterselskabet, f.eks. er det nok, at en stifter underskriver et udbetalingsbilag i banken. Det har omvendt den ulempe, at en stifter kan forpligte iværksætterselskabet uden mulighed for, at de øvrige stiftere kan sige fra.

Det er også muligt at vælge en tegningsregel, som siger, at iværksætterselskabet tegnes af direktionen i forening. Det kan give lidt besvær, da alle skal underskrive alle bilag, men har omvendt den fordel, at alle ved, hvilke større dispositioner, der foretages i iværksætterselskabet.

Hæfter jeg personligt for et IVS?

Et IVS er en særlig type anpartsselskab, og dermed hæfter du ikke personligt for dit IVS. Du hæfter dermed alene med iværksætterselskabets til enhver tid værende selskabskapital.

Du skal dog være opmærksom på, at der er et skærpet ledelsesansvar. Det er op til iværksætterselskabets ledelse altid at have et forsvarligt kapitalberedskab. Hvor stort et sådant kapitalberedskab skal være, afhænger af iværksætterselskabets aktiviteter og økonomiske situation.

Kan jeg fravælge revision?

Det er i dag muligt under visse betingelser at fravælge revisionspligten. Iværksætterselskabet skal naturligvis fortsat indsende regnskaber, som lever op til årsregnskabslovens regler, men de behøver ikke altid være underskrevet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Fra 1. januar 2013 er det også blevet muligt at fravælge revision for ens holdingselskab.

Yderligere information omkring mulighederne for fravalg af revision, finder du f.eks. på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, nærmere.

Hvilken regnskabsperiode skal jeg vælge?

Iværksætterselskabets normale regnskabsperiode er på 12 måneder, mens 1. regnskab må vare op til 18 måneder. Mange vælger at følge kalenderåret, så regnskabsperioden bliver 01.01 - 31.12, men det er også muligt at køre med forskudt regnskabsår, f.eks. 01.07 - 30.06.

Det kan af mange grunde være fordelagtigt at trække 1. regnskabsperiode så langt som muligt, så stiftelser i f.eks. 3. kvartal kører meget ofte med regnskabsperioden 01.01 - 31.12, og 1. regnskabsperiode fra stiftelsdatoen i 3. kvartal - 31.12 året efter.

Spørg evt. din revisor, hvis du er i tvivl.

Hvad skal en stemme være lig med?

Du skal bestemme antallet af stemmer i iværksætterselskabet, hvilket f.eks. har betydning i forhold til afstemninger på en generalforsamling. Hvis selskabet kun har 1 stifter, har det ikke den store betydning, da alle stemmer, uanset størrelse, er samlet hos en person. I et IVS vælges ofte x-antal stemmer a 1 kr.

Hvis der er flere stiftere, afhænger det af de enkelte stifters nominelle beløb. Alle stifternes nominelle beløb skal være deleligt, så hver stifter får x-antal "hele" stemmer.

Hvordan er det med udbytte i et IVS selskab?

Et IVS er en særlig type anpartsselskab (ApS), hvor der blandt andet gælder særlige bestemmelser om udbytteudbetaling. Et IVS har pligt til at opspare 25% af et evt. overskud til opbygning af iværksætterselskabets kapitalgrundlag, indtil dette kapitalgrundlag udgør mindst 50.000 kr.

Det har den betydning, at et IVS først kan vælge at udbetale udbytte, når iværksætterselskabets selskabskapital og den særlige opsparingsreserve udgør mere end 50.000 kr. Iværksætterselskabets selskabskapital og dets opsparingsreserve er bundne reserver, der ikke kan anvendes til udlodning af ordinært eller ekstraordinært udbytte.

Ved udbetaling af ordinært eller ekstraordinært udbytte i et IVS finder selskabslovens alm. bestemmelser om udlodning af frie reserver anvendelse (som gældende for et alm. anpartsselskab (ApS), medmindre andet særligt er anført.

Skal vi lave en ejeraftale, hvis vi er flere?

En ejeraftale er et dokument, som regulerer mange forhold stifterne imellem, og er derfor som udgangspunkt kun vigtigt for stifterne. Man kan dog vælge at få de vigtigste forhold med i vedtægterne, hvilket gør dem til en del af iværksætterselskabs bestemmelser.

Der er ikke krav om udfærdigelse af en ejeraftale ved flere stiftere, hvorfor det er helt op til stifterne selv at beslutte, men det kan kun på det kraftigste anbefales at få udarbejdet en ejeraftale. Alting kan være aftalt nøje på forhånd, men det kan hurtigt ændre sig!

I vores pris er inkluderet en standard ejeraftale beregnet på 2 stiftere, men man skal jo altid være meget opmærksom på, om ens forhold nu også kan aftales ud fra standardforhold. Er I det mindste i tvivl, anbefaler vi at tage kontakt til en lokal advokat, og dermed få udarbejdet en ejeraftale, som passer på jeres situation.

Kan jeg omdanne min enkeltmandsvirksomhed til et IVS?

Hvis du i dag driver din virksomhed som en enkeltmandsvirksomhed, men i stedet fremover vil drive det som et IVS, har du ikke samme muligheder, som hvis du ville oprette et anpartsselskab. Her vil du kunne lave en en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor du bruger aktiverne i din enkeltmandsvirksomhed som apportindskud i et nyt ApS, men da et IVS kun kan stiftes med kontanter, er det ikke muligt.

I stedet kan du oprette et nyt IVS, som med tiden får alle aktiviteter overført fra din enkeltmandsvirksomhed, hvorefter denne kan lukkes. Det er oftest vigtigt at vende denne mulighed med en revisor, så du er sikker på, at det sker korrekt i forhold til Skat.

Skal IVS selskabet momsregistreres?

Som udgangspunkt skal et iværksætterselskab momsregistreres, men det afhænger at iværksætterselskabets formål, f.eks. skal holdingselskaber normalt aldrig momsregistreres, da deres formål ikke er salg, men blot at besidde ejerandele i andre selskaber.

Om dit iværksætterselskab skal momsregisteres eller ej, kan du finde mere information om hos Skat.

NB: Husk at få foretaget momsregistrering rimelig hurtig efter stiftelse, da en indsendelse, f.eks. efter nogle måneder, kan resultere i, at Skat via en revisorerklæring ønsker vished for, at selskabskapitalen fortsat er tilstede i selskabet. Det samme gør sig gældende for arbejdsgiverregistrering. Hvis du er det mindste i tvivl, så ring til Skat, som plejer at være meget behjælpelige.

Hvis du tidligere på nogen måde har været indblandet i andre selskaber, som f.eks. er blevet erklæret konkurs, kan du risikere, at Skat kræver en sikkerhedsstillelse for momsafregningen. Nærmere information omkring dette kan du få ved at tage direkte kontakt til Skat.

Hvordan momsregistrerer jeg mit IVS?

Når vi har stiftet dit IVS, skal du selv sørge for momsregistrering. Om dit IVS skal momsregistreres, kan du læse om ovenfor.

Du kan momsregistrere dit IVS på 2 måder:

1) Digitalt på virk.dk. Det kræver enten en NemId medarbejdersignatur eller en digital signatur.

2) Manuelt udfylde ændringsblanket nr. 40002, som skal printes og sendes ind med ordinær post.

NB: Husk at få foretaget momsregistrering rimelig hurtig efter stiftelse, da en indsendelse, f.eks. efter nogle måneder, kan resultere i, at Skat via en revisorerklæring ønsker vished for, at selskabskapitalen fortsat er tilstede i selskabet. Det samme gør sig gældende for arbejdsgiverregistrering. Hvis du er det mindste i tvivl, så ring til Skat, som plejer at være meget behjælpelige.

Hvis du tidligere på nogen måde har været indblandet i andre selskaber, som f.eks. er blevet erklæret konkurs, kan du risikere, at Skat kræver en sikkerhedsstillelse for momsafregningen. Nærmere information omkring dette kan du få ved at tage direkte kontakt til Skat.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk